افسانه گزینه کامل در تصمیم گیری و سرمایه گذاری

همه ما با افرادی روبرو بوده ایم که نمی توانند تصمیم گیری کنند به خاطر آنکه خیلی دقیق اند و استانداردهای بالایی دارند. ازدواج نکرده اند چون هنوز همسر کامل شان را پیدا نکرده اند. سرمایه گذاری نمی کنند چون دارایی مطلوب شان را نمی توانند انتخاب کنند به همین ترتیب همه ما فرصت های زیادی را از دست داده ایم چرا که در انتظار «گزینه کامل» بوده ایم. چه این گزینه فردی برای ازدواج باشد یا این گزینه حوزه ای برای سرمایه گذاری، یا بازاری برای تمرکز یا تامین کننده ای برای بستن قرارداد بلندمدت.

برچسب‌ها,